Script support IE Browser


Algemene voorwaarden Woning op Wielen 

 

Woning op Wielen bv in het handelsregister is opgenomen onder nummer 86330713. Het bedrijf richt zich op de in- en verkoop van stacaravans voor verschillende doeleinden.  

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Woning op Wielen bv en zijn wederpartij, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.   

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

-Verkoper: Woning op Wielen bv

-Koper: de wederpartij van Woning op Wielen bv, zijnde een consument of bedrijf.  

-Stacaravan: een roerende zaak, zijnde een stacaravan of chalet, uitdrukkelijk bedoeld voor niet-permanente bewoning in recreatieve zin.

 1. De overeenkomst

3.1. Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan, schriftelijk of mondeling. 

3.2. De verkoper maakt een koopovereenkomst op met de daarin gemaakte afspraken. 

3.3. Op verzoek van de koper kan door de verkoper een offerte worden opgemaakt. Aan offertes of prijsopgaven kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de offerte terstond wordt aanvaard door de koper of binnen een door de verkoper gestelde termijn. 

 1. Betaling

4.1. De verkoper verlangt bij het sluiten van een koopovereenkomst een aanbetaling van ten hoogste vijftig procent van het totale aankoopbedrag van de stacaravan. Een dergelijke aanbetaling strekt als zekerheid dat uitvoering wordt gegeven aan de tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De koper verliest het handgeld indien hij zijn verbintenissen uit de koopovereenkomst niet nakomt, tenzij het niet nakomen aan de verkoper te wijten zou zijn. 

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Andersluidende afspraken gelden niet voor zover deze niet schriftelijk door de verkoper zijn vermeld op de koopovereenkomst. 

4.3. Betaling van het volledige bedrag geschiedt altijd voorafgaand aan de levering. 

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de koper een schriftelijke ingebrekestelling. Indien de koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is de koper na het verstrijken van een termijn van zeven dagen nadat hij de ingebrekestelling heeft ontvangen in verzuim en voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten laste van de verkoper met een minimum van € 40,00. Indien de koper een consument is, dan ontvangt de koper na ontvangst van de ingebrekestelling een laatste aanmaning met daarin een termijn van veertien dagen waarin de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt aangekondigd. Na het verstrijken van die termijn verkeert de consument-koper in verzuim en is de koper incassokosten verschuldigd ten laste van de verkoper met een minimum van € 40,00.     

 1. Levering

5.1. Levering houdt in dat de sleutel door de verkoper is overhandigd aan de koper en dat de stacaravan is gebracht door een transporteur op een door de koper aangewezen locatie. 

5.2. Aflevering van een stacaravan geschiedt altijd tot zover de vrachtwagen kan komen ter plaatse, of zo dicht mogelijk bij de door de koper aangegeven locatie. Indien de vrachtwagen de door de koper aangewezen locatie niet kan bereiken, dan komen eventueel bijkomende kosten voor plaatsing altijd voor rekening van de koper. 

5.3. Een overeengekomen levertermijn is altijd indicatief, omdat de verkoper afhankelijk is van de beschikbaarheid van de transportdienst. Bij overschrijding van de overeengekomen datum van levering kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie maanden na ingebrekestelling nog niet heeft geleverd, heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, tenzij de overgeschreden leveringstermijn aan de koper te wijten valt. De koper dient schriftelijk aan te geven dat hij de overeenkomst ontbindt. 

5.4. Levering houdt uitdrukkelijk niet in: de aansluiting, de installatie, het plaatsen of het stellen van de stacaravan. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Met het sluiten van een koopovereenkomst zoals bedoeld in artikel 3.1. komen partijen uitdrukkelijk een eigendomsvoorbehoud overeen. Dit betekent dat de geleverde stacaravan of andere zaak eigendom van de verkoper blijft zolang de koper niet al hetgeen hij op grond van die koopovereenkomst is verschuldigd heeft voldaan. 

6.2. Ingeval de stacaravan wel is geleverd conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden, maar de eigendom nog bij de verkoper rust, dan verplicht de koper zich om de stacaravan behoorlijk te verzekeren en verplicht de koper zich om de geleverde stacaravan voor eigen rekening te onderhouden. De koper is in die situatie geheel verantwoordelijk en aansprakelijk als houder van de stacaravan.    

6.3. De verkoper vrijwaart de koper voor aanspraken die derden zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. 

 1. Verkoop met inruil

7.1. Indien de verkoop van een stacaravan geschiedt tegen inkoop van een gebruikte stacaravan dan wel andere zaak, de koper in afwachting van de levering van de nieuwe stacaravan, de oude blijft gebruiken, dan gaat laatstgenoemde stacaravan in eigendom over aan de verkoper nadat de oude stacaravan feitelijk is geleverd. Zolang de koper zijn oude/huidige stacaravan blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico. Indien de koper op het moment van levering aan de verkoper van de nieuwe caravan niet in staat is om zelf zijn/haar (oude) stacaravan te leveren, dan is de koper alsnog verplicht om de aangekochte stacaravan af te nemen voor de overeengekomen koopprijs.      

7.2. Gegevens en kenmerken van de door de verkoper ingekochte (gebruikte) stacaravan of andere zaak worden vermeld op de koopovereenkomst dan wel de factuur. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte stacaravan of andere zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens de inkoopverklaring aan de verkoper bekend konden zijn, dan wel zijn verzwegen door de koper, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en/of de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, door verkoper aan de koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. De verkoper deelt zijn constateringen altijd eerst mede aan de koper. Deze kosten c.q. waardevermindering worden voorts verrekend met de aan koper te betalen inkoopprijs. 

 1. Wanprestatie, ontbinding, schadevergoeding

8.1. Indien een koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of indien blijkt dat de koper insolvabel is, dan is de verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen. 

8.2. Indien een koper zijn verplichting(en) om de stacaravan tijdig te betalen en om de stacaravan binnen de overeengekomen leveringstermijn af te nemen niet nakomt, dan heeft de verkoper het recht om de extra stallingskosten bij de koper in rekening te brengen, te weten € 10,00 exclusief de verschuldigde omzetbelasting per stacaravan per iedere dag na het verstrijken van de uiterste overeengekomen leveringstermijn. De koper dient deze extra kosten zijnde schadevergoeding eerst te voldoen voorafgaand aan de nieuwe leveringsdatum.    

 1. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: extreme weersomstandigheden waaronder storm of vorst(verlet), gebrek aan personeel, werkstakingen, vervoersstoringen, en al dan niet toerekenbare tekortkomingen van derden, door de verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.  

9.2. Indien zich aan de zijde van de verkoper een overmachtssituatie voordoet, dan stelt deze de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte, met de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 

9.3. Indien levering niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen 2 maanden kan plaatsvinden, dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring aan de andere partij. Hierbij vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen. Een dergelijke mededeling dient te worden gedaan binnen een week na ontvangst van de mededeling als genoemd in 9.2.  

 1. Garantie en service

10.1. Gebruikte stacaravans worden bij aankoop zoals gezien akkoord bevonden door de koper. 

10.2. De verkoper garandeert dat gebruikte stacaravans voor aflevering worden gecontroleerd op lekkage alsmede de werking van water en/of gasvoorzieningen. 

10.3. Klachten dienen binnen een redelijke termijn van twee maanden schriftelijk te worden gemeld door de koper aan de verkoper. Indien de koper niet tijdig reclameert, dan verliest de koper zijn recht om een beroep te doen op niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper wegens non-conformiteit.   

 1. Geschiloplossing, forumkeuze en bevoegdheid

11.1. Op de rechtsverhouding tussen Woning op Wielen en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2. Indien zich een geschil voordoet uit hoofde van een overeenkomst, dan zullen partijen altijd eerst in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen. 

11.3. Partijen verklaren de rechtbank Alkmaar bevoegd om van een geschil kennis te nemen.